ruch prawostronny:

ruch prawostronny: rowerzysta powinien jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni (art. 16 ust. 1 i 4 ustawy PoRD);

obowiązek korzystania z drogi dla rowerów

lub pasa ruchu dla rowerów jeśli są wyznaczone dla kierunku w którym jedzie lub zamierza skręcić (art. 33 ust. 1 PoRD)

obowiązek korzystania z pobocza

Ale NADAJĄCEGO się do jazdy (art. 16 ust. 5 ustawy PoRD), pobocze utwardzone, równe i czyste. Odśnieżone i bez dziur i pęknięć.

rowerzysta powinien zawczasu wyraźnie sygnalizować manewry

które zamierza wykonać (art. 22 ust. 5 ustawy PoRD i art. 14 ust. 3 Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym, rowerzysta sygnalizuje zamiar skrętu wyciągniętą w bok ręką)

Jazda „możliwie blisko prawej krawędzi jezdni” nie oznacza jazdy tuż przy krawężniku.

Bezpieczna odległość to około 1 m od krawężnika - a nawet dalej. Wtedy rowerzysta ma większe pole manewru jeśli zauważy przeszkodę. Studzienki kanalizacyjne powinno się omijać zawsze z lewej strony. Jeśli nie ma krawężnika, przy jezdni nie parkują samochody a nawierzchnia jest w doskonałym stanie – można jechać bliżej krawędzi jezdni. skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku.

miejsce rowerzysty „nie jest na jezdni”. To nieprawda.

Rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu i zwykle ma prawo jechać jezdnią. Rowerzysta ma „obowiązek korzystać ze ścieżki rowerowej”.

O tym, czy coś jest drogą dla rowerów stanowią wyłącznie znaki drogowe

(droga dla rowerów i pieszych również jest drogą dla rowerów). Rowerzysta ma obowiązek stosować się do znaków drogowych umieszczonych po prawej stronie jezdni (oraz nad pasem ruchu; wtedy stosują się tylko do tego pasa ruchu; znaki umieszczone po lewej stronie jezdni stanowią powtórzenie tych po prawej lub o ich umieszczeniu tam decydują przepisy szczegółowe - a takiego dla znaku "droga dla rowerów" nie ma). Jeśli droga dla rowerów lub rowerów i pieszych jest wyznaczona znakiem nakazu umieszczonym po lewej stronie jezdni i nie ma znaku „zakaz ruchu rowerów”, rowerzysta może jechać jezdnią. Kierujący pojazdem ma obowiązek stosować się do znaków drogowych a nie do ich braku.

Zamiar skrętu lub zmiany pasa

sygnalizuje wyciągniętą w bok ręką. Powinien to uczynić przez co najmniej kilka sekund przed manewrem, upewniając się jednocześnie, czy z tyłu nie nadjeżdża pojazd, który chce go wyprzedzić. Rowerzysta jadący drogą dla rowerów wzdłuż jezdni z pierwszeństwem ma pierwszeństwo przed pojazdami wyjeżdżającymi z dróg poprzecznych.

Rowerzysta jadący na wprost ma pierwszeństwo przed pojazdem jadącym tą samą drogą i zmieniającym kierunek

– i to zarówno jeśli rowerzysta jedzie jezdnią, jak i po drodze dla rowerów obok jezdni (art. 27 ust. 1a ustawy PoRD, także art. 25 ust. 1 PoRD). Jest tak na przykład na rondach wyposażonych w drogi dla rowerów (rowerzysta ma na nich co do zasady pierwszeństwo przed pojazdami opuszczającymi rondo na podstawie art. 27 ust. 1a ustawy, a przed wjeżdżającymi na rondo - na podstawie znaków drogowych) a także łącznic (rozwidleń jezdni nie stanowiących samodzielnego skrzyżowania). Tutaj rowerzysta musi bardzo uważać i liczyć się z tym, że inne pojazdy będą wymuszać na nim pierwszeństwo.

Może wyprzedzać powoli jadące pojazdy inne niż rower lub wózek rowerowy z ich prawej strony

(art. 24 ust. 12 PoRD). Musi być odpowiednio dużo miejsca, dostateczna widoczność i rowerzysta nie może nikomu utrudniać ruchu.

Może omijać stojące pojazdy z ich prawej strony

(art. 23 PoRD) zachowując odpowiednią odległość. Omijanie z lewej jest dozwolone tylko wtedy, jeśli pojazd nie sygnalizuje zamiaru skrętu w lewo (art. 23 ust. 1 pkt 2).

Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim może jechać środkiem pasa ruchu (art. 16 ust. 7 PoRD).

W ten sposób uniemożliwia wyprzedzanie w obrębie tego pasa i zajeżdżanie drogi, a także jest lepiej widoczny na jezdni. "Bezpośrednio przed skrzyżowaniem" należy rozumieć w ten sposób, wszędzie tam, gdzie na jezdni wyznaczono oznakowaniem poziomym pasy ruchu do jazdy w odpowiednim kierunku lub odcinek co najmniej 30-50 m przed skrzyżowaniem, gdzie rowerzysta musi zająć odpowiednie miejsce na jezdni. Ten przepis obowiązuje wyłącznie jeśli z pasa ruchu można opuścić skrzyżowanie w więcej niż jednym kierunku (np. na rondzie). W pozostałych przypadkach rowerzysta może i powinien jechać ok. 1 m od krawędzi jezdni lub linii dzielącej pasy ruchu.

Może jechać obok innego rowerzysty

(rowerzystów) jeśli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego (art. 33 ust. 3a PoRD). Nie przyjmuj mandatu.

Może jechać obok innego pojazdu.

ustawa zabrania takiego manewru (art. 33 ust. 3 pkt. 1) ale ten przepis jest sprzeczny z art. 24 ust. 12 PoRD dopuszczającym wyprzedzanie przez rowerzystów powoli jadących pojazdów z ich prawej strony (patrz wyżej) i art. 24 ust. 6 PoRD wyłączającym w przypadku art. 24 ust. 12 zakaz zwiększania przez wyprzedzany pojazd prędkości. Pojazd wyprzedzany może zwiększać prędkość i w rezultacie wyprzedzający rower będzie - przynajmniej przez pewien czas - jechał obok innego pojazdu. Należy też zauważyć, że żaden przepis ustawy PoRD nie zabrania kierującym innymi niż rower, wózek rowerowy czy furmanka jazdy obok innego pojazdu, w tym roweru, co powoduje asymetrię prawa. Nie przyjmuj mandatu.

W ekstremalnych warunkach pogodowych

(śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) wyjątkowo rowerzysta może korzystać z chodnika. Jest to również dopuszczone w każdym przypadku, jeśli pod opieką rowerzysty znajduje się dziecko do lat 10 kierujące samodzielnie rowerem. Ponadto ruch rowerów na chodniku jest dopuszczony warunkowo, jeśli na jezdni dopuszczona jest prędkość wyższa niż 50 km/godz. W tym ostatnim przypadku chodnik musi mieć co najmniej 2 m szerokości. Określa to art. 33 ust. 5 PoRD.

Może przewozić dzieci na rowerze na specjalnym foteliku

(do lat 7, art. 33 ust. 2 PoRD) albo w ciągniętej przez rower przyczepie konstrukcyjnie przeznaczonej do ich przewozu (bez ograniczeń wieku, art. 63 ust. 3 pkt. 4 PoRD).

Może korzystać z opon zimowych

z kolcami i to przez cały rok, niezależnie od stanu jezdni (czy jest na niej lód czy śnieg). Mówi o tym art. 60 ust. 4 pkt 2 PoRD.

Nie musi mieć włączonego oświetlenia w ciągu dnia.

Podstawę prawną stanowi art. 51 ust. 6 PoRD w połączeniu z par. 53 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wyposażenia technicznego pojazdów (Dz.U. 2003 nr. 32 poz. 262 z późn. zm.) a w przypadku mgły czy deszczu - art. 30 ust. 1 pkt. 2 PoRD.

kierowanie rowerem po spożyciu alkoholu

i pod jego wpływem jest zabronione. Wynika to z art. 54 ust. 1 pkt 1 PoRD. Stan po spożyciu (powyżej 0,2 promila alkoholu we krwi) to wykroczenie zagrożone karą do 14 dni aresztu lub grzywny do 5 tysięcy złotych oraz obligatoryjnym zakazem prowadzenia pojazdów (art. 87 Kodeksu Wykroczeń) a pod wpływem alkoholu (powyżej 0,5 promila) to przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku oraz obligatoryjnym zakazem prowadzenia pojazdów (art. 178a § 2 Kodeksu Karnego). Nie ma znaczenia, czy rowerzysta w takim stanie porusza się po jezdni, drodze dla rowerów czy chodniku stanowiących część drogi publicznej. Zarówno brzmienie przepisu jak i wyroki Sądu Najwyższego wskazują jednak, że przepis ten nie powinien być stosowany poza drogami publicznymi (np. w parkach a także na niektórych drogach dla rowerów, patrz też tutaj).W praktyce jednak - poza ewidentnymi przypadkami takimi jak droga krajowa czy wojewódzka - nie ma możliwości określenia z góry, czy konkretne miejsce jest drogą publiczną czy nie. Przed badaniem alkomatem policjant ma obowiązek poinformować badanego, że ten może zażądać pisemnego protokołu z badania (podstawa prawna: Zarządzenie nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 roku, Dziennik Urzędowy Komendanta Głównego Policji z 2004 roku nr 5 poz. 40 z pózn zm). Policja ma obowiązek na żądanie badanego taki protokół sporządzić, wskazując w nim między innymi powód przeprowadzonej kontroli. Bezpłatne porady prawne dot. tych wykroczeń: 697 053 659; 502 879 552 Kancelaria Adwokacka ul. Okrężnej 11a w Warszawie.

Kombinacja znaku C-16 („droga dla pieszych”)

”) z tabliczką T-22 („nie dotyczy rowerów”) nakłada obowiązek wyłącznie na pieszych;

Czy muszę korzystać z drogi dla rowerów jeśli jest nieprzejezdna

(np. zasypana śniegiem)? Jeśli da się po niej jechać – tak. Jeśli jazda po niej jest niemożliwa z powodu zwałów śniegu, a jezdnia obok jest sucha – nie, możesz jechać jezdnią. Nie przyjmuj mandatu.

Napisz do nas!

* Pola wymagane. Contact form template by Bootstrapious.